Solnavägen Hagalund Södra

MR Entreprenad utför mark- och ledningsarbeten åt Solna stad. Entreprenaden omfattar utbyggnad av VA-system samt allmän platsmark som utgörs av gator, och inkluderar: schakt, bergschakt, spont, förläggning av VA-ledningar, anläggande av körbanor och GC-vägar, finplanering, belysning, signal m m